aktuálny počet modlitieb
aktuálny počet modlitieb
467 560
ZAPÍSAŤ MODLITBU

“Ruženec je zbraň, ktorou vymodlíte všetko“

MENU

Úmysly

Úmysly Ruženca za Slovensko
Úmysly Ruženca za Slovensko sme pripravili spolu s biskupským úradom Rožňavskej diecézy.

 • za ukončenie konfliktu na Ukrajine a odvrátenie vojny a MIER vo svete,
 • za zastavenie pandémie korona vírusu,
 • za vyliečenie chorých na korona vírus,
 • za uskutočnenie Božieho plánu,
 • za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie,
 • za slovenské rodiny, vdovy, siroty,
 • za chorých a nevládnych,
 • za obrátenie hriešnikov,
 • za Svätého Otca a jednotu Cirkvi,
 • za biskupov, kňazov a rehoľníkov,
 • za učiteľov a vychovávateľov,
 • za predstaviteľov svetskej moci,
 • za kňazské a rehoľné povolania,
 • za duše v očistci,
 • za nenarodené deti,
 • za nepriateľov Cirkvi,
 • za Katolícku charitu,
 • za prenasledovaných pre vieru,
 • za posvätenie, jednotu manželstiev a rodín,
 • za zachovanie otvorených kostolov a prístupu k sviatostiam,
 • za upevnenie a rozmnoženie našej viery,
 • za jednotu cirkvi a jednotu rodín,
 • za deti a mládež,
 • za odvahu a rozhodnutie zdravotníkov dať si výhradu vo svedomí,
 • za laických misionárov a misijné diela,
 • za počatie dieťatka a mamičky v požehnanom stave,
 • za ukončenie potratov,
 • za duševne chorých a ich rodiny,
 • za čistotu manželských vzťahov,
 • za uvedomenie si dôležitosti spoločného života len v manželskom zväzku,
 • za to aby sme s láskou, ochotou a radostne prijímali náš každodenný kríž,
 • za obnovu rozpadnutých rodín,
 • za neveriacich a vlažných vo verie,
 • za dary Ducha Svätého pre všetkých, na jeho úctu, česť a slávu,
 • aby veriaci dôverovali viac pánu Bohu a vedeli rozlíšiť čo je pravda a čo je lož,
 • za živú vieru pre celé Slovensko,
 • za pokoj, slobodu a mier vo svete,
 • za podlomenie moci "ZLA" nad Slovenskom,
 • za ukončenie znesväcovania Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v našich chrámoch,
 • za verejne odprosenie za ich prenasledovanie a vyhnanie,
 • za jednotu, svornosť a múdrosť sŕdc slovenského národa,
 • za predstaviteľov našej vlády, aby konali v záujme slovenského národa a ochrany našej krajiny a nepodporovali zlo,
 • za posvätné dedičstvo apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda,
 • za verejne odprosenie sv.Cyrila a sv. Metoda pre ich prenasledovanie a vyhnanie,
 • Za "Prijatie Ježiša Krista za Kráľa" - každej rodiny, farnosti, biskupstva a celého Slovenska.

Žiadame aby ste pridávali len také úmysly čo sa tykajú Slovenska.

Ďakujeme.

Pridať Váš úmysel

Váš úmysel bude pridaný po schválení administrátorom stránok.